PLUS

ระบบเซ็นเอกสารออนไลน์
ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งานของคุณ

What is PLUS

หลังจากการเปิดตัวบริการเซ็นเอกสารออนไลน์ Z.com Sign (แต่เดิมคือ GMO-Sign จากประเทศญี่ปุ่น) ในประเทศไทย แม้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้บริการ แต่ยังมีผู้ใช้บางกลุ่มที่ต้องการใช้บริการที่มีศักยภาพสูง และระบบการทำงานที่ซับซ้อนยิ่งกว่า เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้กลุ่มนี้ Z.com Sign มีการปรับปรับแต่งระบบอินเทอร์เฟซให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน ทั้งยังสามารถใช้ในการเชื่อมต่อระบบการลงนามออนไลน์อื่น ๆ เช่น ERP, CRM, ร้านค้าออนไลน์ ได้

Z.com ประเทศไทย ตัดสินใจเปิดตัวบริการลงนามออนไลน์ ซึ่งมีชื่อว่า "Z.com Sign PLUS" ที่เป็นระบบบริการพร้อมซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนบริการคลาวด์ของ Z.com "Z.com Sign PLUS" สามารถรองรับการผสานรวมภายนอกกับระบบอื่นๆ ได้โดยใช้คุณสมบัติ API ทั้งยังให้บริการ Dedicated Virtual Machine สำหรับลูกค้าทุกคน เพื่อให้โปรแกรมเมอร์ของ Z.com สามารถปรับแต่งระบบได้โดยไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อลูกค้ารายอื่นของเรา

ราคาของ PLUS ที่ใช้บริการ

Choose Package
Pricing of

1 ประเภทแพ็คเกจของ Z.com Sign PLUS

2 พื้นที่ดิสก์เพิ่มเติมสำหรับ VM

3 Auto-Backup รองรับการสำเนา VM

4 ระยะเวลาการใช้งาน

 • C1 Plan

  • CPU 1 Core

  • RAM 1GB

  • พื้นที่เว็บไซต์ 20 GB

  • Global IP 1 IP

  0 บาท/เดือน

  ( 0 บาท )

 • C2 Plan

  < 200 Users

  • CPU 2 Core

  • RAM 2GB

  • พื้นที่เว็บไซต์ 50 GB

  • Global IP 1 IP

  6,540 บาท/เดือน

  ( ค่าแรกเข้า 75,000 บาท )

 • C3 Plan

  < 400 Users

  • CPU 4 Core

  • RAM 4GB

  • พื้นที่เว็บไซต์ 50 GB

  • Global IP 1 IP

  7,080 บาท/เดือน

  ( ค่าแรกเข้า 75,000 บาท )

 • C4 Plan

  < 400 Users (Faster Access)

  • CPU 4 Core

  • RAM 8GB

  • พื้นที่เว็บไซต์ 50 GB

  • Global IP 1 IP

  7,800 บาท/เดือน

  ( ค่าแรกเข้า 75,000 บาท )

 • C5 Plan

  < 800 Users

  • CPU 8 Core

  • RAM 8GB

  • พื้นที่เว็บไซต์ 50 GB

  • Global IP 1 IP

  8,160 บาท/เดือน

  ( ค่าแรกเข้า 75,000 บาท )

 • C6 Plan

  < 800 Users (Faster Access)

  • CPU 8 Core

  • RAM 16GB

  • พื้นที่เว็บไซต์ 50 GB

  • Global IP 1 IP

  9,600 บาท/เดือน

  ( ค่าแรกเข้า 75,000 บาท )

 • C7 Plan

  < 1,000 Users

  • CPU 12 Core

  • RAM 32GB

  • พื้นที่เว็บไซต์ 50 GB

  • Global IP 1 IP

  13,200 บาท/เดือน

  ( ค่าแรกเข้า 75,000 บาท )

 • C8 Plan

  < 2,000 Users

  • CPU 24 Core

  • RAM 64GB

  • พื้นที่เว็บไซต์ 50 GB

  • Global IP 1 IP

  20,400 บาท/เดือน

  ( ค่าแรกเข้า 75,000 บาท )

บริการเสริม

รายละเอียดบริการเสริม

ราคา

การแจ้งเตือนการเซ็นต์ผ่าน LINE

1,000 ธุรกรรม
15,000 ธุรกรรม
35,000 ธุรกรรม

ฟรี
1,320 บาท/เดือน
1,650 บาท/เดือน

บริการเสริมสำหรับลายเซ็นดิจิทัล
*รายละเอียดแพ็คเกจ : :

1) ใบรับรองอิเล็คทรอนิกส์รองรับตามกฎหมายมาตรา 26

2) ลายเซ็นดิจิทัลรองรับตามกฎหมายมาตรา 26 or 28

1-50 ใบรับรองอิเล็คทรอนิกส์ & 50,000 ธุรกรรม
51-100 ใบรับรองอิเล็คทรอนิกส์ & 100,000 ธุรกรรม
101-200 ใบรับรองอิเล็คทรอนิกส์ & 200,000 ธุรกรรม
201-300 ใบรับรองอิเล็คทรอนิกส์ & 300,000 ธุรกรรม
301-500 ใบรับรองอิเล็คทรอนิกส์ & 500,000 ธุรกรรม
501-1,000 ใบรับรองอิเล็คทรอนิกส์ & 1,000,000 ธุรกรรม

500 บาท/เดือน
900 บาท/เดือน
1,500 บาท/เดือน
2,000 บาท/เดือน
3,000 บาท/เดือน
5,000 บาท/เดือน

บริการเสริมสำหรับลายเซ็นดิจิทัล (เพิ่มเติม)

100,000 ธุรกรรม
300,000 ธุรกรรม
500,000 ธุรกรรม

100 บาท/เดือน
250 บาท/เดือน
400 บาท/เดือน

ใบรับรองดิจิทัลโดย CA (TDID) รองรับตามกฎหมายมาตรา 28

Enterprise Certificate

1 ปี
2 ปี

5,000 บาท/user
7,000 บาท/user

Enterprise User Certificate

1 ปี
2 ปี

3,500 บาท/user
4,500 บาท/user

การออกแบบเทมเพลท หรือการ Custom แอปพลิเคชั่น
(ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของแบบฟอร์ม)

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

15,000 บาท/manday

อัพเกรด Server

อัพเกรดเป็น 4vCPU(4GB) จาก 2vCPU(2GB)
[สำหรับผู้ใช้งาน 400 Users ขึ้นไป]
อัพเกรดเป็น 8vCPU(8GB) จาก 2vCPU(2GB)
[สำหรับผู้ใช้งาน 800 Users ขึ้นไป]

+600 บาท/เดือน

+1,800 บาท/เดือน

บริการเสริมสำหรับอัพเกรดพื้นที่จัดเก็บเอกสาร

พื้นที่จัดเก็บเอกสารมากกว่า 200GB
พื้นที่จัดเก็บเอกสารมากกว่า 500GB

+800 บาท/เดือน
+1,500 บาท/เดือน

SMS OTP Service

3,000 SMS
6,000 SMS
12,000 SMS

3,000 บาท/ปี
4,800 บาท/ปี
7,200 บาท/ปี

How to start with PLUS

เลือกประเทศที่คุณต้องการ