Maximumdiscount
20%
until Oct 2020

ຟຣີໂດເມນ 1 ປີ

.com .info .shop .com.la

ຟຣີໂດເມນ ແລະ ຮັບສ່ວນຫຼຸດ Hosting ອີກ 20%! ສັ່ງຊື້ເລີຍ!

ມາດຕະຖານສາກົນເມື່ອເລືອກໃຊ້ Private Hosting ຂອງ

CAMPAIGN WILL END IN

Private Hosting ແມ່ນຫຍັງ?

Private Hosting ເປັນ Web Hosting ຍຸກໃຫມ່ ເປີດໃຫ້ບໍລິການພຽງເຈົ້າດຽວໃນປະເທດໄທເປັນການໃຊ້ງານ Server 1 ເຄື່ອງ ຕໍ່ລູກຄ້າ 1 ທ່ານ
ບໍ່ຕ້ອງແບ່ງຊັບພະຍາກອນກັບລູກຄ້າທ່ານອື່ນ (ປົກກະຕິແລ້ວ Share Hosting ຈະມີສັດສ່ວນ Server 1 ເຄື່ອງຕໍ່ ລູກຄ້າ 100 ເວັບໄຊທ໌)
ຫມົດບັນຫາເຊີເວີ້ Down Time ທີ່ເກີດຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງລູກຄ້າທ່ານອື່ນທີ່ຢູ່ໃນເຄື່ອງດຽວກັນ
ເຫມາະສຳລັບເວັບໄຊທ໌ບໍລິສັດ ຫລື ເວັບໄຊທ໌ລະດັບອົງກອນ

ຄ່າບໍລິການ

ຈ່າຍຄ່າບໍລິການ 1 ປີຂຶ້ນໄປ ຟຣີ! ຄ່າຕິດຕັ້ງ 300,000 ກີບ

* ສຳລັບເວັບໄຊທົ່ວໄປ Plan: P1 ພຽງພໍຕໍ່ການໃຊ້ງານ

 • P1

  4,752,000 ກີບ/ປີ

  8,208,000 ກີບ/ປີ

  11,232,000 ກີບ/ປີ

  3,801,600 ກີບ/ປີ( ສະເລ່ຍ 316,800 ກີບ/ເດືອນ )

  6,566,400 ກີບ/ປີ( ສະເລ່ຍ 547,200 ກີບ/ເດືອນ )

  8,985,600 ກີບ/ປີ( ສະເລ່ຍ 748,800 ກີບ/ເດືອນ )

  • 2GB RAM
  • 2Core CPU
  • ພື້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌ 50GB
  • ພື້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌ 250GB
  • ພື້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌ 550GB
  • ພື້ນທີ່ອີເມວ 1GB
   (ໃຊ້ໄດ້ 1 Domain ເທົ່ານັ້ນ)
  • Unlimited Email Accounts
  • 10 Domain
 • P2

  7,344,000 ກີບ/ປີ

  10,800,000 ກີບ/ປີ

  13,824,000 ກີບ/ປີ

  5,875,200 ກີບ/ປີ( ສະເລ່ຍ 489,600 ກີບ/ເດືອນ )

  8,640,000 ກີບ/ປີ( ສະເລ່ຍ 720,000 ກີບ/ເດືອນ )

  11,059,200 ກີບ/ປີ( ສະເລ່ຍ 921,600 ກີບ/ເດືອນ )

  • 4GB RAM
  • 4Core CPU
  • ພື້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌ 50GB
  • ພື້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌ 250GB
  • ພື້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌ 550GB
  • ພື້ນທີ່ອີເມວ 1GB
   (ໃຊ້ໄດ້ 1 Domain ເທົ່ານັ້ນ)
  • Unlimited Email Accounts
  • 10 Domain
 • P3

  11,664,000 ກີບ/ປີ

  15,120,000 ກີບ/ປີ

  18,144,000 ກີບ/ປີ

  9,331,200 ກີບ/ປີ( ສະເລ່ຍ 777,600 ກີບ/ເດືອນ )

  12,096,000 ກີບ/ປີ( ສະເລ່ຍ 1,008,000 ກີບ/ເດືອນ )

  14,515,200 ກີບ/ປີ( ສະເລ່ຍ 1,209,600 ກີບ/ເດືອນ )

  • 8GB RAM
  • 4Core CPU
  • ພື້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌ 50GB
  • ພື້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌ 250GB
  • ພື້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌ 550GB
  • ພື້ນທີ່ອີເມວ 1GB
   (ໃຊ້ໄດ້ 1 Domain ເທົ່ານັ້ນ)
  • Unlimited Email Accounts
  • 10 Domain
 • P4

  13,392,000 ກີບ/ປີ

  16,848,000 ກີບ/ປີ

  19,872,000 ກີບ/ປີ

  10,713,600 ກີບ/ປີ( ສະເລ່ຍ 892,800 ກີບ/ເດືອນ )

  13,478,400 ກີບ/ປີ( ສະເລ່ຍ 1,123,200 ກີບ/ເດືອນ )

  15,897,600 ກີບ/ປີ( ສະເລ່ຍ 1,324,800 ກີບ/ເດືອນ )

  • 8GB RAM
  • 8Core CPU
  • ພື້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌ 50GB
  • ພື້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌ 250GB
  • ພື້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌ 550GB
  • ພື້ນທີ່ອີເມວ 1GB
   (ໃຊ້ໄດ້ 1 Domain ເທົ່ານັ້ນ)
  • Unlimited Email Accounts
  • 10 Domain
 • P5

  20,304,000 ກີບ/ປີ

  23,760,000 ກີບ/ປີ

  26,784,000 ກີບ/ປີ

  16,243,200 ກີບ/ປີ( ສະເລ່ຍ 1,353,600 ກີບ/ເດືອນ )

  19,008,000 ກີບ/ປີ( ສະເລ່ຍ 1,584,000 ກີບ/ເດືອນ )

  21,427,200 ກີບ/ປີ( ສະເລ່ຍ 1,785,600 ກີບ/ເດືອນ )

  • 16GB RAM
  • 8Core CPU
  • ພື້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌ 50GB
  • ພື້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌ 250GB
  • ພື້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌ 550GB
  • ພື້ນທີ່ອີເມວ 1GB
   (ໃຊ້ໄດ້ 1 Domain ເທົ່ານັ້ນ)
  • Unlimited Email Accounts
  • 10 Domain
 • P6

  37,584,000 ກີບ/ປີ

  41,040,000 ກີບ/ປີ

  44,064,000 ກີບ/ປີ

  30,067,200 ກີບ/ປີ( ສະເລ່ຍ 2,505,600 ກີບ/ເດືອນ )

  32,832,000 ກີບ/ປີ( ສະເລ່ຍ 2,736,000 ກີບ/ເດືອນ )

  35,251,200 ກີບ/ປີ( ສະເລ່ຍ 2,937,600 ກີບ/ເດືອນ )

  • 32GB RAM
  • 12Core CPU
  • ພື້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌ 50GB
  • ພື້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌ 250GB
  • ພື້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌ 550GB
  • ພື້ນທີ່ອີເມວ 1GB
   (ໃຊ້ໄດ້ 1 Domain ເທົ່ານັ້ນ)
  • Unlimited Email Accounts
  • 10 Domain
 • P7

  72,144,000 ກີບ/ປີ

  75,600,000 ກີບ/ປີ

  78,624,000 ກີບ/ປີ

  57,715,200 ກີບ/ປີ( ສະເລ່ຍ 4,809,600 ກີບ/ເດືອນ )

  60,480,000 ກີບ/ປີ( ສະເລ່ຍ 5,040,000 ກີບ/ເດືອນ )

  62,899,200 ກີບ/ປີ( ສະເລ່ຍ 5,241,600 ກີບ/ເດືອນ )

  • 64GB RAM
  • 24Core CPU
  • ພື້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌ 50GB
  • ພື້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌ 250GB
  • ພື້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌ 550GB
  • ພື້ນທີ່ອີເມວ 1GB
   (ໃຊ້ໄດ້ 1 Domain ເທົ່ານັ້ນ)
  • Unlimited Email Accounts
  • 10 Domain

* ລູກຄ້າທີ່ເລືອກ OS : Windows ຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພິ່ມເຕີ່ມສຳລັບຄ່າ License

ໃຊ້ງານງ່າຍຄື Hosting ທົ່ວໄປ

ລູກຄ້າທີ່ເຄີຍໃຊ້ງານ Share Hosting ມາກ່ອນສາມາດໃຊ້ງານ Private Hosting ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ ໃດໆ ເພີ່ມເຕີມ ທີມງານຂອງເຮົາຈະ Setup ທຸກສ່ວນໃຫ້ພ້ອມໃຊ້ງານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ Web Server , Control Panel Mail Server ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບ Username ແລະ Password ພ້ອມໃຊ້ງານຄື Share Hosting ທັນທີ ລວມທັງມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ຖ້າ Support ໃຫ້

Private Host ໄວກວ່າ ສະຖຽນກວ່າ

Private Host ຈະເຮັດວຽກໄດ້ໄວກວ່າ ແລະ ສະຖຽນກວ່າ Share Hosting ເພາະບໍ່ຕ້ອງແບ່ງຊັບພະຍາກອນ ໃຫ້ກັບລູກຄ້າທ່ານອື່ນ ແລະ ຍັງສາມາດໃຊ້ງານຊັບພະຍາກອນ (CPU, Memory, Harddisk, Network) ໄດ້ເຕັມທີ່ພຽງຄົນດຽວ ເຮັດໃຫ້ໄວ ແລະ ແຮງກວ່າຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ

Private Host ຕ່າງຈາກ VPS (Cloud) ທົ່ວໄປຈັ່ງໃດ

ສຳລັບ VPS(Cloud) ລູກຄ້າຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ Setup ໂປແກັມຕ່າງໆ ເອງທັງຫມົດກ່ອນໃຊ້ງານ ແຕ່ Privat Host ທີມງານຂອງເຮົາຈະ Setup ໂປແກັມຕ່າງໆ Control Panel, Web Server, DB server, Mail server ໃຫ້ທ່ານພ້ອມໃຊ້ງານ ພຽງແຕ່ມີ Username, Password ກໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ທັນທີ ບໍ່ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ ທາງດ້ານການ Setup ຫລື Config ໃດໆ ເລີຍ

ບໍ່ມີ Downtime ຖ້າ server ຫລືອຸປະກອນເກີດຂັດຂ້ອງ

ບໍ່ມີ Downtime ຖ້າ Server ຫລືອຸປະກອນເກີດຂັດຂ້ອງ Z.com ອອກແບບໂດຍທີມງານມືອາຊີບຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (Server ຕັ້ງຢູ່ໃນໄທ) ເຊິ່ງເປັນລະບົບ Cloud ສົມບູນແບບ 100% ທີ່ໃຊ້ກັນທົ່ວໂລກ ມີອຸປະກອນຄູ່ຂະຫນານ (Redundant) ໃນທຸກໆສ່ວນບໍ່ວ່າຈະເປັນ Server, Storage, Network ແລະ ອື່ນໆ ຖ້າອຸປະກອນໃດໃນລະບົບເກີດຂັດຂ້ອງ ລະບົບຍັງຄົງສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ປົກກະຕິ ຫມັ້ນໃຈໄດ້ວ່າບໍ່ມີ DownTime ແນ່ນອນ 100%

ລູກຄ້າສາມາດ Backup, Restore image ໄດ້ເອງຜ່ານ Control Panel

ລະບົບການ Backup ຂອງເຮົານອກຈາກຈະມີການ Backup ຂໍ້ມູນເວັບໄຊທ໌ໃຫ້ຕາມມາດຕະຖານປົກກະຕິແລ້ວ ລູກຄ້າຍັງສາມາດ Backup Image ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງຜ່ານ Control Panel ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆເພີ່ມເຕີມ ແລະ Restore ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ (ຫລືສາມາດເລືອກເປັນ Auto Backup (image) ໄດ້ແຕ່ຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເດືອນລະ 30,000 ກີບ)

ລູກຄ້າສາມາດ ເພີ່ມ, ຫລຸດ IP ໄດ້ເອງຜ່ານ Control Panel

ລູກຄ້າສາມາດສັ່ງຊື້ IP ໃຫມ່ເພື່ອນຳໄປໃຊ້ງານກັບ Server ໄດ້ເອງງ່າຍໆ ຜ່ານ Control Panel ບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາຖ້າການ Setup ຄືຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອື່ນພຽງແຕ່ຄລິກດຽວກໍ່ສາມາດມີ IP ໃຫມ່ພ້ອມໃຊ້ງານໄດ້ທັນທີ ລະບົບຂອງເຮົາຄິດຄ່າບໍລິການຈາກການໃຊ້ງານຈິງເປັນລາຍຊົ່ວໂມງ ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ (ຄ່າບໍລິການ IP ເດືອນລະ 30,000 ກີບ)

ໃຊ້ SSD ລຸ້ນ Enterprise ອອກແບບມາສຳລັບ server

Z.com ເລືອກໃຊ້ Harddisk ທັງຫມົດເປັນ SSD Enterprise (ສຳລັບ Server) ເພື່ອໃຫ້ການໃຊ້ງານເປັນໄປຢ່າງລື່ນໄຫລບໍ່ຕິດບັນຫາທີ່ການອ່ານການຂຽນ Harddisk ເຊິ່ງເປັນບັນຫາໃຫຍ່ໃນປະຈຸບັນ SSD ມີຄວາມໄວຫລາຍກວ່າ SATA (Harddisk ປົກກະຕິ) ຮອດ 5 ເທົ່າ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ງານສຳລັບງານທຸກປະເພດເຮັດໄດ້ໄວຂຶ້ນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ

ເພີ່ມຂະຫນາດ Server ໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງທັນທີ

ລູກຄ້າສາມາດປັບ Spec ຂອງ Server ທີ່ໃຊ້ງານເຊັ່ນເພີ່ມຈຳນວນ CPU, Memory, Harddisk ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງຜ່ານ Control Panel ພຽງຄລິກດຽວ ແລະຍັງສາມາດ ເພີ່ມ Server ໄດ້ຕາມຕ້ອງການຖ້າມີການໃຊ້ງານ Server ພ້ອມໆ ກັນຢ່າງງ່າຍດາຍ

ເຮົາເລືອກໃຊ້ Server Dell R630 & Network 10Gbps ທັງຫມົດ

Server ທັງຫມົດເຮົາເລືອກໃຊ້ແມ່ນ Dell R630 Spec ແຮງສຸດໆ ແລະອຸປະກອນ Network ທຸກໂຕ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ Switch , Server ຫລື Storage ຈະເຊື່ອມຕໍ່ທັງຫມົດດ້ວຍຄວາມໄວ 10Gbps ເຊິ່ງເປັນຄວາມໄວສູງທີ່ສຸດໃນປະຈຸບັນ ເຮັດໃຫ້ການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນຫລືການ Backup ຂໍ້ມູນເຮັດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ
(ລະບົບທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ກັນຢູ່ໃນປະຈຸບັນຈະໃຊ້ພຽງ 1Gbps ເພາະຄ່າອຸປະກອນຕ່າງໆຂອງ 10Gbps ຍັງມີລາຄາສູງຢູ່)

ມີໃຫ້ເລືອກໃຊ້ງານທັງ Linux ແລະ Windows

ສາມາດເລືອກໃຊ້ງານໄດ້ທັງລະບົບປະຕິບັດການ Windows ແລະ Linux (CentOS, Ubantu, Debian, FreeBSD, Fedora, OpenSUSE, Arch Linux, NetBSD, OpenBSD) ແລະຍັງມີ Application ຕ່າງໆກຽມໄວ້ໃຫ້ໃຊ້ງານອີກດ້ວຍເຊັ່ນ (WordPress, LAMP, Webmin, DruPal, Ruby on Rails, GitLab, Redmine, Jenkins ) Windows ຂອງເຮົາເປັນ License License ທີ່ຖືກຕ້ອງ 100% (ລູກຄ້າທີ່ເລືອກໃຊ້ Windows ຈະມີຄ່າ License ເພີ່ມ)

ມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ວິສະວະກອນຖ້າ Support

Z.com ມີທີມວິສະວະກອນໄວ້ຖ້າແນະນຳ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ໂດຍລູກຄ້າສາມາດ ຕິດຕໍ່ໄດ້ ຫລືຕິດຕໍ່ດ້ວຍຕົນເອງທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ບໍລິສັດ ຈີເອັມໂອ ແຊັດດ໋ອດຄອມ ລາວ ຈຳກັດ

ຕິດຕໍ່ທີມງານຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດທັນທີ !