Maximumdiscount
20%
until Oct 2020

ຟຣີໂດເມນ 1 ປີ

.com .info .shop .com.la

ຟຣີໂດເມນ ແລະ ຮັບສ່ວນຫຼຸດ Hosting ອີກ 20%! ສັ່ງຊື້ເລີຍ!

ມາດຕະຖານສາກົນເມື່ອເລືອກໃຊ້ Web Hosting ຂອງ

CAMPAIGN WILL END IN

ຂໍ້ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ

Private Hosting Vs. Share Hosting

ເວັບໄຊທ໌ບໍລິສັດຫລືເວັບໄຊທ໌ລະດັບອົງກອນເວັບໄຊທ໌ສ່ວນຕົວເນັ້ນລາຄາປະຢັດ ສຸດຄຸ້ມ!

  • ໃຊ້ງານງ່າຍບໍ່ຕ້ອງ Setup ເອງ
  • ບໍ່ຕ້ອງແຊຊັບພະຍາກອນກັບລູກຄ້າທ່ານອື່ນ
  • ລູກຄ້າສາມາດ Remote ແລະຕິດຕັ້ງໂປແກັມອື່ນໄດ້
  • ໃຊ້ງານງ່າຍບໍ່ຕ້ອງ Setup ເອງ
  • ແຊຊັບພະຍາກອນກັບລູກຄ້າທ່ານອື່ນ
  • ລູກຄ້າບໍ່ສາມາດ Remote ຫລື ຕິດຕັ້ງໂປແກັມອື່ນໄດ້

Private Hosting ດີກວ່າ Web Hosting ທົ່ວໄປຈັ່ງໃດ?

ຕິດຕໍ່ທີມງານຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດທັນທີ !