Maximumdiscount
10%
until Jun 2024
CAMPAIGN WILL END IN

ຂໍ້ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ

Private Hosting Vs. Share Hosting

ເວັບໄຊທ໌ບໍລິສັດຫລືເວັບໄຊທ໌ລະດັບອົງກອນເວັບໄຊທ໌ສ່ວນຕົວເນັ້ນລາຄາປະຢັດ ສຸດຄຸ້ມ!

  • ໃຊ້ງານງ່າຍບໍ່ຕ້ອງ Setup ເອງ
  • ບໍ່ຕ້ອງແຊຊັບພະຍາກອນກັບລູກຄ້າທ່ານອື່ນ
  • ລູກຄ້າສາມາດ Remote ແລະຕິດຕັ້ງໂປແກັມອື່ນໄດ້
  • ໃຊ້ງານງ່າຍບໍ່ຕ້ອງ Setup ເອງ
  • ແຊຊັບພະຍາກອນກັບລູກຄ້າທ່ານອື່ນ
  • ລູກຄ້າບໍ່ສາມາດ Remote ຫລື ຕິດຕັ້ງໂປແກັມອື່ນໄດ້

Private Hosting ດີກວ່າ Web Hosting ທົ່ວໄປຈັ່ງໃດ?

ຕິດຕໍ່ທີມງານຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດທັນທີ !